Velkommen!

Medlemsvilkår

§ 1 GENERELLE RETTIGHEDER OG PLIGTER

1.1. Alle som bor i Nye, Aarhus N, og som har et gyldigt kørekort og ikke er registreret som dårlig betaler, kan blive medlem af WEMOOV.

1.2. Anvendelsen skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende prislister, instruktionsbøger, forsikringsbetingelser samt nærværende vilkår.

1.3. For at måtte føre WEMOOVs biler er det en forudsætning at føreren har gyldigt medlemskab – standard medlemskab eller tillægsmedlemskab – af WEMOOV, samt at gyldigt kørekort og sundhedskort er forevist til en repræsentant for WEMOOV. Kopi af kørekort og sundhedskort vil blive opbevaret af WEMOOV.

1.4. Opsigelsesvarslet er 1 måned til den 1. i efterfølgende måned. Medlemmet kan benytte bilerne, indtil medlemskabet ophører. Forbrug, kontingent og forsikring bliver opkrævet løbende, indtil medlemskabet ophører.

§ 2 NØGLE

2.1. For at måtte føre WEMOOVs biler er det en forudsætning at føreren har gyldigt medlemskab – standard medlemskab eller tillægsmedlemskab – af WEMOOV, samt at gyldigt kørekort og sundhedskort er forevist til en repræsentant for WEMOOV. Kopi af kørekort og sundhedskort vil blive opbevaret af WEMOOV.

§ 3 STAMPLADS

3.1. WEMOOVs biler har stamplads på eller ved en nærmere angivet adresse. Ved brug af delebilen skal bilen afhentes på stampladsen og afleveres samme sted efter endt brug. Hvis pladsen er optaget skal der parkeres på nærmeste, lovlige parkeringsplads uden tidsbegrænsning.

§ 4 RESERVATION AF BILEN

4.1. Bestilling af bilen skal ske før bilen afhentes. Det er ikke tilladt at anvende en bil uden først at have bestilt den og have modtaget en accept på bestillingen.

4.2. Reservationer kan aflyses mod betaling af et gebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

4.3. Køretøjerne kan kun benyttes efter forudgående reservation.

4.4. Det påhviler medlemmet at sikre at bilen er tilbage på plads i overensstemmelse med det anførte sluttidspunkt for den pågældende reservation.

4.5. Såfremt medlemmet ikke afleverer bilen rettidigt betales der et gebyr + eventuelle omkostninger, som fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.

4.6. Det medlem der gør sig skyldigt i tidsoverskridelse er pligtig til at kontakte WEMOOV for at informere om forsinkelsen.

§ 5 BETALING AF KØRSEL

5.1. Der er tre slags omkostninger forbundet med anvendelse af WEMOOVs biler: 1. reservationsgebyr, 2. tidsbestemt pris, 3. pris for hver kørt km. inkl. brændstof og øvrige forbrugsstoffer.

5.2. Betaling sker ved tilmelding af betalingskort på WEMOOVs hjemmeside, med mindre andet aftales. Medlemmerne skal sørge for at det tilmeldte betalingskort er aktivt.

5.3. Betaling for kørsel afregnes efter de priser der er gældende på kørselstidspunktet.

5.4. Efter udløb af betalingsfristen fremsendes rykker med påligning af administrationsgebyr i overensstemmelse med den til enhver tid gældende prisliste. Ved overskridelse af betalingsfristen for anden rykker ophører medlemmets ret til at benytte WEMOOVs biler, indtil forholdet er bragt i orden. Medlemmets adgang til reservationssystemet spærres, indtil forholdet er bragt i orden.

§ 6 TJEK AF BILEN FØR BRUG

6.1. Medlemmet skal tjekke bilens tilstand inden brug. Indvendigt tjekkes advarselslamper, fx om motorfejl eller airbag, og fejl skal afhjælpes inden kørsel. Udvendigt tjekkes for skrammer, buler, punkteringer o.l. Nye fejl – i forhold til de allerede registrerede – skal noteres under feltet ”Bemærkninger” på bilens fejlliste.

§ 7 BILENS STAND VED AFLEVERING

7.1. Medlemmet forpligter sig til at aflevere bilen senest ved udløb af den reserverede periode.

7.2. Aflevering er kun sket korrekt, hvis:

 • bilen er parkeret på den angivne stamplads i aflåst stand. Hvis pladsen er optaget, skal der parkeres på nærmeste, lovlige parkeringsplads uden tidsbegrænsning.
 • bilen indeholder alle de til bilen hørende papirer.
 • bilen er checket for skrammer, buler, fejl og mangler og disse er anført på køresedlen og fejllisten.
 • bilens tank er min. 1/4 fuld.
 • bilen tilkobles lade standeren ved aflevering – såfremt bilen er en el el. hybrid bil.
 • bilen indeholder alt til bilen hørende udstyr.
 • bilen er tømt for affald og egne effekter, rengjort og fremtræder i mindst samme stand som ved afhentningen.

7.3. Ved mangelfuld aflevering pålægges det misligholdende medlem et gebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

§ 8. VEDLIGEHOLD, PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF, OMGANG MED KØRETØJERNE

8.1. Anvendelse af WEMOOVs biler skal ske med omtanke og forsigtighed. Alle biler er røgfri.

8.2. Dyr må kun medtages, hvis de holdes i en dertil beregnet transportkasse. Bilen skal efterfølgende støvsuges grundigt, før den afleveres af medlemmet.

8.3. Ved brug af bilen skal medlemmet kontrollere advarselslamper, væskestand og dæktryk – jævnfør instruktionsbogen. Generelt skal bilens instruktionsbog følges, og medlemmer er ansvarlige for mislighold i den forbindelse.

8.4. Ved påfyldning af brændstof anvendes WEMOOVs brændstof betalingskort,der ligger sammen med bilens køremappe i bilens handskerum.

8.5. Medlemmet skal medvirke til at sikre bilen mod tyveri og hærværk. Alle synlige værdigenstande bør fjernes fra kabinen, før denne forlades. Glemte ejendele kan indleveres på WEMOOVs kontor i åbningstiden.

§ 9 MINDRE FEJL, SAMMENBRUD, ULYKKER OG SKADER

9.1. Ved fejl, sammenbrud, ulykker og skader på bilen skal WEMOOV kontaktes telefonisk. Uden for åbningstiden til nødtelefonen, hvis omstændighederne er af en sådan karakter, at henvendelsen ikke kan udsættes. Råd og vejledning fra nødtelefonen er kun vejledende og ikke ansvarspådragende for WEMOOV.

9.2. WEMOOV skal hurtigst muligt informeres om en eventuel ulykke og pludseligt opstået skade.

9.3. Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af WEMOOV. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedsregninger o.l. ikke blive refunderet.

9.4. WEMOOV har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er WEMOOV imidlertid ikke ansvarlig derfor, og ej heller for eventuelle følger deraf.

9.5. I tilfælde af skade er medlemmet forpligtiget til:

 • omgående at underrette politiet, dersom en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade
 • at skaffe navn og adresse på de implicerede parter og eventuelle vidner
 • ikke at anerkende ansvar eller skyld
 • ikke at forlade bilen, uden der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse, samt endvidere at tilstile WEMOOV udførlig beskrivelse af skaden og udfylde skadeanmeldelse via bookingsystemet.

9.6. Medlemmet er pligtig til så vidt muligt at begrænse skadens omfang. Videre kørsel efter skadens indtræden er kun tilladt med WEMOOVs accept.

9.7. Medlemmet er ansvarlig for skader, der opstår som følge af, at disse regler er brudt.

9.8. I tilfælde af skader eller tab af køretøj er medlemmet forpligtiget til at betale for de fulde udgifter, såfremt medlemmet har brudt de kontraktmæssige forpligtigelser, forsikringsforpligtelser eller loven. I øvrigt er medlemmet forpligtet til at dække udgifter op til den i prislisten anførte selvrisiko.

§ 10 GYLDIGHED AF KØREKORT

10.1. Hvis medlemmet ikke længere har kørekort mistes retten til at anvende WEMOOVs biler.

10.2. Medlemmet er forpligtet til straks at oplyse WEMOOV om inddragelse af sit kørekort.

§ 11 BØDER

11.1. Medlemmet er selv ansvarlig for bøder herunder parkeringsbøder udstedt ifm. medlemmets brug af WEMOOVs biler. Bøder som WEMOOV har lagt ud for opkræves hos det skyldige medlem.

11.2. WEMOOV kan oplyse Politiet om hvilket medlem der i en given periode har anvendt bilen.

11.3. Administrationsudgifter for WEMOOVs medvirken til behandling af evt. bøde/straffesag i forbindelse med et medlems brug af WEMOOVs biler kan pålægges medlemmet. Rykkergebyrer og andre administrationsudgifter betalt af WEMOOV pålægges medlemmet.

§ 12 BEGRÆNSNINGER VEDR. ANVENDELSE AF WEMOOVS KØRETØJER

12.1. WEMOOVs køretøjer må ikke benyttes:

 • til person- eller godstransport mod betaling hverken direkte eller indirekte.
 • til at trække eller slæbe et andet køretøj. Godkendt anhænger der overholder vægt og mål må dog slæbes, jfr. bilens manual.
 • til motorsportsarrangementer, kørekursus på motorbane el. lign.
 • til entreprenørkørsel, eller kørsel med gods eller fødevarer, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid.
 • til kørsel uden for fast vej eller plads.
 • af nogen person, der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin.

§ 13 AFGØRELSE AF TVISTER

13.1. I tvister mellem medlemmer om forhold vedrørende WEMOOV og forståelse af vedtægter, medlemsvilkår, prislister m.v. kan den lokale foreningsbestyrelse høres efter indhentning af relevante informationer fra begge de uoverensstemmende parters side.

§ 14 Kørsel i strid med lov om vanvidskørsel

14.1. Medlemmet accepterer, at medlemmet ikke vil køre bilen på en sådan måde, at kørslen er i strid med lov om vanvidskørsel, hvorefter politiet vil være berettiget til at beslaglægge og herefter konfiskere køretøjet.

14.2. Medlemmet accepterer at være fuldt erstatningsansvarlig overfor udlejer på det lånte/lejede køretøjs værdi plus renter, hvis medlemmet eller andre førere under lejeperioden, overtræder lov om vanvidskørsel.

14.2. Medlemmet bekræfter, at medlemmet ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel eller grovere forseelser af færdselsloven, fx gentagne forseelser, forseelser der har resulteret i frakendelse af kørekortet eller givet fængselsstraf.

Færdselsloven § 117

Følgende overtrædelser betragtes som vanvidskørsel:

 • Uagtsom manddrab under særligt skærpede omstændigheder.
 • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpede omstændigheder.
 • Særlig hensynsløst kørsel.
 • Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel over 100 km i timen.
 • Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover.
 • Spirituskørsel med en promille over 2,00 eller derover.